น.อ.โกวิทย์ ทิพาเสถียร ผอ.สนว.กจ.ทอ.017สกลนคร มอบหมายให้ น.ท.บันเทิง ศิริโชติ น.ควบคุม สนว.กจ.ทอ.017สกลนคร เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ประจำปี 64 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64 เวลา 0900 สนว.กจ ทอ.017สกลนคร ให้กับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การรับฟังของสถานีฯ ซึ่งมีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 38 ทุน และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 17 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,500 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *