เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๒ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก ทรงมีพระราชดำริให้นำเครื่องบินไปจันทบุรี เพื่อทดลองการคมนาคมทางอากาศ และแสดงการบินเพื่อหารายได้มาซื้อเครื่องบินให้มากยิ่งขึ้น ต่อมาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๒ กรมอากาศยานทหารบก ได้ทำการทดลองบินขนส่งถุงไปรษณีย์ทางอากาศครั้งแรก โดยใช้เครื่องบินสปัด ๒ เครื่อง ออกจากดอนเมือง บรรทุกถุงไปรษณีย์เครื่องละ ๑ ถุง เพื่อไปส่งที่สนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี และจัดการส่งถุงไปรษณีย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากการแสดงการบินระหว่าง ๑๘ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๒ ประชาชนชาวจันทบุรีได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อเครื่องบิน ได้เงินทั้งสิ้น ๙,๒๕๐.๑๗ บาท กรมอากาศยานทหารบก จึงได้เขียนคำจารึกไว้ที่ข้างเครื่องบินสปัด เครื่องหนึ่งว่า “จังหวัดจันทบุรี ๑”   ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินส่งถุงไปรษณีย์ครั้งแรกของประเทภไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *