สถานีวิทยุกองทัพอากาศ

ปัจจุบันสถานีวิทยุกองทัพอากาศมีทั้งสิ้น ๒๑ สถานี ๓๖ คลื่นความถี่